กำลังดาวน์โหลด
  • Archives
เลย์เอาต์
แสดง:
บันทึก

แสดงผลการค้นหา: 80 ไฟล์ 

 
โครงการสัมมนาวิชาการ "รายงานผลการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน”  โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ   ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาวิชาการ "รายงานผลการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน” โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมแกรนด์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร            นาย จำเริญ ยุติธรรมสกุล รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายก รัฐมนตรี ผู้ดำเนินรายการ การอภิปราย "สรุปการจัดทำการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน มีผู้ปริหารเข้าร่วมการอภิปราย ประกอบด้วย นาย อิทธิพล ช่างกลึงดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นาย ประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ นาย ฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  นายวิรัตน์ แก้วจรัส นักศึกษาฝึกงาน ม.ศรีปทุม / ข่าว  นางสาว รัชฎาพร พูนชัยถูมิ นักศึกาษาฝึกงาน ม.ศรีปทุม / ข่าว  นางสาวมินตรา เสาวรส / ภาพ  นางดลภัทร การธราชว์ / บรรณาธิการ
รายงานผลการจัดทำการรับฟังความค... 
...  
 
โครงการสัมมนาวิชาการ "รายงานผลการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน”  โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ   ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาวิชาการ "รายงานผลการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน” โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมแกรนด์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร            นาย จำเริญ ยุติธรรมสกุล รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายก รัฐมนตรี ผู้ดำเนินรายการ การอภิปราย "สรุปการจัดทำการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน มีผู้ปริหารเข้าร่วมการอภิปราย ประกอบด้วย นาย อิทธิพล ช่างกลึงดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นาย ประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ นาย ฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  นายวิรัตน์ แก้วจรัส นักศึกษาฝึกงาน ม.ศรีปทุม / ข่าว  นางสาว รัชฎาพร พูนชัยถูมิ นักศึกาษาฝึกงาน ม.ศรีปทุม / ข่าว  นางสาวมินตรา เสาวรส / ภาพ  นางดลภัทร การธราชว์ / บรรณาธิการ
รายงานผลการจัดทำการรับฟังความค... 
...  
 
โครงการสัมมนาวิชาการ "รายงานผลการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน”  โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ   ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาวิชาการ "รายงานผลการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน” โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมแกรนด์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร            นาย จำเริญ ยุติธรรมสกุล รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายก รัฐมนตรี ผู้ดำเนินรายการ การอภิปราย "สรุปการจัดทำการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน มีผู้ปริหารเข้าร่วมการอภิปราย ประกอบด้วย นาย อิทธิพล ช่างกลึงดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นาย ประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ นาย ฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  นายวิรัตน์ แก้วจรัส นักศึกษาฝึกงาน ม.ศรีปทุม / ข่าว  นางสาว รัชฎาพร พูนชัยถูมิ นักศึกาษาฝึกงาน ม.ศรีปทุม / ข่าว  นางสาวมินตรา เสาวรส / ภาพ  นางดลภัทร การธราชว์ / บรรณาธิการ
รายงานผลการจัดทำการรับฟังความค... 
...  
 
โครงการสัมมนาวิชาการ "รายงานผลการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน”  โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ   ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาวิชาการ "รายงานผลการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน” โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมแกรนด์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร            นาย จำเริญ ยุติธรรมสกุล รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายก รัฐมนตรี ผู้ดำเนินรายการ การอภิปราย "สรุปการจัดทำการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน มีผู้ปริหารเข้าร่วมการอภิปราย ประกอบด้วย นาย อิทธิพล ช่างกลึงดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นาย ประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ นาย ฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  นายวิรัตน์ แก้วจรัส นักศึกษาฝึกงาน ม.ศรีปทุม / ข่าว  นางสาว รัชฎาพร พูนชัยถูมิ นักศึกาษาฝึกงาน ม.ศรีปทุม / ข่าว  นางสาวมินตรา เสาวรส / ภาพ  นางดลภัทร การธราชว์ / บรรณาธิการ
รายงานผลการจัดทำการรับฟังความค... 
...  
 
โครงการสัมมนาวิชาการ "รายงานผลการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน”  โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ   ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาวิชาการ "รายงานผลการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน” โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมแกรนด์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร            นาย จำเริญ ยุติธรรมสกุล รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายก รัฐมนตรี ผู้ดำเนินรายการ การอภิปราย "สรุปการจัดทำการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน มีผู้ปริหารเข้าร่วมการอภิปราย ประกอบด้วย นาย อิทธิพล ช่างกลึงดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นาย ประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ นาย ฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  นายวิรัตน์ แก้วจรัส นักศึกษาฝึกงาน ม.ศรีปทุม / ข่าว  นางสาว รัชฎาพร พูนชัยถูมิ นักศึกาษาฝึกงาน ม.ศรีปทุม / ข่าว  นางสาวมินตรา เสาวรส / ภาพ  นางดลภัทร การธราชว์ / บรรณาธิการ
รายงานผลการจัดทำการรับฟังความค... 
...  
 
โครงการสัมมนาวิชาการ "รายงานผลการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน”  โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ   ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาวิชาการ "รายงานผลการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน” โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมแกรนด์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร            นาย จำเริญ ยุติธรรมสกุล รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายก รัฐมนตรี ผู้ดำเนินรายการ การอภิปราย "สรุปการจัดทำการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน มีผู้ปริหารเข้าร่วมการอภิปราย ประกอบด้วย นาย อิทธิพล ช่างกลึงดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นาย ประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ นาย ฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  นายวิรัตน์ แก้วจรัส นักศึกษาฝึกงาน ม.ศรีปทุม / ข่าว  นางสาว รัชฎาพร พูนชัยถูมิ นักศึกาษาฝึกงาน ม.ศรีปทุม / ข่าว  นางสาวมินตรา เสาวรส / ภาพ  นางดลภัทร การธราชว์ / บรรณาธิการ
รายงานผลการจัดทำการรับฟังความค... 
...  
 
การประกวดสื่อพื้นบ้าน "โนรา เยาวชนไทยสานใจใต้"ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ ประจำปี 2555 จัดขึ้นขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ณ ลานจัตตุรัสหน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่
การประกวดสื่อพื้นบ้าน "โนรา เย... 
 
 
การประกวดสื่อพื้นบ้าน "โนรา เยาวชนไทยสานใจใต้"ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ ประจำปี 2555 จัดขึ้นขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ณ ลานจัตตุรัสหน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่
การประกวดสื่อพื้นบ้าน "โนรา เย... 
 
 
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี , ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดินนำขบวนพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เคลื่อนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหารเป็นที่เรียบร้อย โดยมีข้าราชการ ประชาชน มารอเฝ้ารับเสด็จจำนวนมาก โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้า เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖       นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า นอกจากการลดธงครึ่งเสาเพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกแล้ว ในส่วนของข้าราชการและทุกภาคส่วนขอความร่วมมือในการถวายการไว้อาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยให้แต่งชุดดำไว้ทุกข์ 30 วัน      มินตรา เสาวรส / ภาพ      กอบชัย หิรัญอุดมเกียรติ / ภาพ      กิตติพันธ์ ฟักประไพ / ภาพ      วีรพัฒน์ ชื่นสมทรง ภาพ / ข่าว      ดลภัทร การธราชว์ / บรรณาธิการ      สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์      กรมประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระสังฆราช 
KITTIPAN F. TE...  
 
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี , ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดินนำขบวนพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เคลื่อนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหารเป็นที่เรียบร้อย โดยมีข้าราชการ ประชาชน มารอเฝ้ารับเสด็จจำนวนมาก โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้า เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖       นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า นอกจากการลดธงครึ่งเสาเพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกแล้ว ในส่วนของข้าราชการและทุกภาคส่วนขอความร่วมมือในการถวายการไว้อาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยให้แต่งชุดดำไว้ทุกข์ 30 วัน      มินตรา เสาวรส / ภาพ      กอบชัย หิรัญอุดมเกียรติ / ภาพ      กิตติพันธ์ ฟักประไพ / ภาพ      วีรพัฒน์ ชื่นสมทรง ภาพ / ข่าว      ดลภัทร การธราชว์ / บรรณาธิการ      สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์      กรมประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระสังฆราช 
KITTIPAN F. TE...  
 
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี , ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดินนำขบวนพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เคลื่อนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหารเป็นที่เรียบร้อย โดยมีข้าราชการ ประชาชน มารอเฝ้ารับเสด็จจำนวนมาก โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้า เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖       นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า นอกจากการลดธงครึ่งเสาเพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกแล้ว ในส่วนของข้าราชการและทุกภาคส่วนขอความร่วมมือในการถวายการไว้อาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยให้แต่งชุดดำไว้ทุกข์ 30 วัน      มินตรา เสาวรส / ภาพ      กอบชัย หิรัญอุดมเกียรติ / ภาพ      กิตติพันธ์ ฟักประไพ / ภาพ      วีรพัฒน์ ชื่นสมทรง ภาพ / ข่าว      ดลภัทร การธราชว์ / บรรณาธิการ      สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์      กรมประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระสังฆราช 
KITTIPAN F. TE...  
 
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี , ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดินนำขบวนพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เคลื่อนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหารเป็นที่เรียบร้อย โดยมีข้าราชการ ประชาชน มารอเฝ้ารับเสด็จจำนวนมาก โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้า เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖       นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า นอกจากการลดธงครึ่งเสาเพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกแล้ว ในส่วนของข้าราชการและทุกภาคส่วนขอความร่วมมือในการถวายการไว้อาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยให้แต่งชุดดำไว้ทุกข์ 30 วัน      มินตรา เสาวรส / ภาพ      กอบชัย หิรัญอุดมเกียรติ / ภาพ      กิตติพันธ์ ฟักประไพ / ภาพ      วีรพัฒน์ ชื่นสมทรง ภาพ / ข่าว      ดลภัทร การธราชว์ / บรรณาธิการ      สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์      กรมประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระสังฆราช 
KITTIPAN F. TE...  
 
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี , ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดินนำขบวนพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เคลื่อนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหารเป็นที่เรียบร้อย โดยมีข้าราชการ ประชาชน มารอเฝ้ารับเสด็จจำนวนมาก โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้า เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖       นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า นอกจากการลดธงครึ่งเสาเพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกแล้ว ในส่วนของข้าราชการและทุกภาคส่วนขอความร่วมมือในการถวายการไว้อาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยให้แต่งชุดดำไว้ทุกข์ 30 วัน      มินตรา เสาวรส / ภาพ      กอบชัย หิรัญอุดมเกียรติ / ภาพ      กิตติพันธ์ ฟักประไพ / ภาพ      วีรพัฒน์ ชื่นสมทรง ภาพ / ข่าว      ดลภัทร การธราชว์ / บรรณาธิการ      สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์      กรมประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระสังฆราช 
KITTIPAN F. TE...  
 
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี , ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดินนำขบวนพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เคลื่อนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหารเป็นที่เรียบร้อย โดยมีข้าราชการ ประชาชน มารอเฝ้ารับเสด็จจำนวนมาก โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้า เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖       นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า นอกจากการลดธงครึ่งเสาเพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกแล้ว ในส่วนของข้าราชการและทุกภาคส่วนขอความร่วมมือในการถวายการไว้อาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยให้แต่งชุดดำไว้ทุกข์ 30 วัน      มินตรา เสาวรส / ภาพ      กอบชัย หิรัญอุดมเกียรติ / ภาพ      กิตติพันธ์ ฟักประไพ / ภาพ      วีรพัฒน์ ชื่นสมทรง ภาพ / ข่าว      ดลภัทร การธราชว์ / บรรณาธิการ      สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์      กรมประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระสังฆราช 
KITTIPAN F. TE...  
 
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี , ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดินนำขบวนพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เคลื่อนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหารเป็นที่เรียบร้อย โดยมีข้าราชการ ประชาชน มารอเฝ้ารับเสด็จจำนวนมาก โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้า เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖       นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า นอกจากการลดธงครึ่งเสาเพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกแล้ว ในส่วนของข้าราชการและทุกภาคส่วนขอความร่วมมือในการถวายการไว้อาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยให้แต่งชุดดำไว้ทุกข์ 30 วัน      มินตรา เสาวรส / ภาพ      กอบชัย หิรัญอุดมเกียรติ / ภาพ      กิตติพันธ์ ฟักประไพ / ภาพ      วีรพัฒน์ ชื่นสมทรง ภาพ / ข่าว      ดลภัทร การธราชว์ / บรรณาธิการ      สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์      กรมประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระสังฆราช 
KITTIPAN F. TE...  
 
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี , ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดินนำขบวนพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เคลื่อนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหารเป็นที่เรียบร้อย โดยมีข้าราชการ ประชาชน มารอเฝ้ารับเสด็จจำนวนมาก โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้า เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖       นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า นอกจากการลดธงครึ่งเสาเพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกแล้ว ในส่วนของข้าราชการและทุกภาคส่วนขอความร่วมมือในการถวายการไว้อาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยให้แต่งชุดดำไว้ทุกข์ 30 วัน      มินตรา เสาวรส / ภาพ      กอบชัย หิรัญอุดมเกียรติ / ภาพ      กิตติพันธ์ ฟักประไพ / ภาพ      วีรพัฒน์ ชื่นสมทรง ภาพ / ข่าว      ดลภัทร การธราชว์ / บรรณาธิการ      สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์      กรมประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระสังฆราช 
...