กำลังดาวน์โหลด
  • Archives
เลย์เอาต์
แสดง:
บันทึก

แสดงผลการค้นหา: 953 ไฟล์ 

 
กรมประชาสัมพันธ์ โดย สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ จัดทำกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดเสวนาเรื่อง”การประชาสัมพันธ์เชิงสมานฉันท์สถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”ภายใต้โครงการ “ สื่อสันติภาพเพื่อภาคใต้สันติสุข” โดย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นายกฤษณพร เสริมพานิช อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวเปิดการเสวนา โดยเชิญผู้บริหารสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคกลางจากสาขาต่างๆ ทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และผู้บริหารด้านความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการทำงาน และหาแนวทางการทำงาน เพื่อสรรค์สร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 18.30-21.00 น. ณ ห้องกมลพร ชั้น 1 โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
สื่อสันติภาพเพื่อภาคใต้สันติสุ... 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ โดย สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ จัดทำกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดเสวนาเรื่อง”การประชาสัมพันธ์เชิงสมานฉันท์สถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”ภายใต้โครงการ “ สื่อสันติภาพเพื่อภาคใต้สันติสุข” โดย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นายกฤษณพร เสริมพานิช อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวเปิดการเสวนา โดยเชิญผู้บริหารสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคกลางจากสาขาต่างๆ ทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และผู้บริหารด้านความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการทำงาน และหาแนวทางการทำงาน เพื่อสรรค์สร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 18.30-21.00 น. ณ ห้องกมลพร ชั้น 1 โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
สื่อสันติภาพเพื่อภาคใต้สันติสุ... 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ โดย สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ จัดทำกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดเสวนาเรื่อง”การประชาสัมพันธ์เชิงสมานฉันท์สถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”ภายใต้โครงการ “ สื่อสันติภาพเพื่อภาคใต้สันติสุข” โดย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นายกฤษณพร เสริมพานิช อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวเปิดการเสวนา โดยเชิญผู้บริหารสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคกลางจากสาขาต่างๆ ทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และผู้บริหารด้านความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการทำงาน และหาแนวทางการทำงาน เพื่อสรรค์สร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 18.30-21.00 น. ณ ห้องกมลพร ชั้น 1 โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
สื่อสันติภาพเพื่อภาคใต้สันติสุ... 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ โดย สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ จัดทำกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดเสวนาเรื่อง”การประชาสัมพันธ์เชิงสมานฉันท์สถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”ภายใต้โครงการ “ สื่อสันติภาพเพื่อภาคใต้สันติสุข” โดย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นายกฤษณพร เสริมพานิช อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวเปิดการเสวนา โดยเชิญผู้บริหารสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคกลางจากสาขาต่างๆ ทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และผู้บริหารด้านความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการทำงาน และหาแนวทางการทำงาน เพื่อสรรค์สร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 18.30-21.00 น. ณ ห้องกมลพร ชั้น 1 โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
สื่อสันติภาพเพื่อภาคใต้สันติสุ... 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ โดย สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ จัดทำกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดเสวนาเรื่อง”การประชาสัมพันธ์เชิงสมานฉันท์สถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”ภายใต้โครงการ “ สื่อสันติภาพเพื่อภาคใต้สันติสุข” โดย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นายกฤษณพร เสริมพานิช อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวเปิดการเสวนา โดยเชิญผู้บริหารสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคกลางจากสาขาต่างๆ ทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และผู้บริหารด้านความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการทำงาน และหาแนวทางการทำงาน เพื่อสรรค์สร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 18.30-21.00 น. ณ ห้องกมลพร ชั้น 1 โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
สื่อสันติภาพเพื่อภาคใต้สันติสุ... 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ โดย สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ จัดทำกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดเสวนาเรื่อง”การประชาสัมพันธ์เชิงสมานฉันท์สถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”ภายใต้โครงการ “ สื่อสันติภาพเพื่อภาคใต้สันติสุข” โดย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นายกฤษณพร เสริมพานิช อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวเปิดการเสวนา โดยเชิญผู้บริหารสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคกลางจากสาขาต่างๆ ทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และผู้บริหารด้านความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการทำงาน และหาแนวทางการทำงาน เพื่อสรรค์สร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 18.30-21.00 น. ณ ห้องกมลพร ชั้น 1 โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
สื่อสันติภาพเพื่อภาคใต้สันติสุ... 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ โดย สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ จัดทำกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดเสวนาเรื่อง”การประชาสัมพันธ์เชิงสมานฉันท์สถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”ภายใต้โครงการ “ สื่อสันติภาพเพื่อภาคใต้สันติสุข” โดย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นายกฤษณพร เสริมพานิช อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวเปิดการเสวนา โดยเชิญผู้บริหารสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคกลางจากสาขาต่างๆ ทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และผู้บริหารด้านความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการทำงาน และหาแนวทางการทำงาน เพื่อสรรค์สร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 18.30-21.00 น. ณ ห้องกมลพร ชั้น 1 โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
สื่อสันติภาพเพื่อภาคใต้สันติสุ... 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ โดย สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ จัดทำกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดเสวนาเรื่อง”การประชาสัมพันธ์เชิงสมานฉันท์สถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”ภายใต้โครงการ “ สื่อสันติภาพเพื่อภาคใต้สันติสุข” โดย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นายกฤษณพร เสริมพานิช อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวเปิดการเสวนา โดยเชิญผู้บริหารสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคกลางจากสาขาต่างๆ ทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และผู้บริหารด้านความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการทำงาน และหาแนวทางการทำงาน เพื่อสรรค์สร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 18.30-21.00 น. ณ ห้องกมลพร ชั้น 1 โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
สื่อสันติภาพเพื่อภาคใต้สันติสุ... 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ โดย สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ จัดทำกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดเสวนาเรื่อง”การประชาสัมพันธ์เชิงสมานฉันท์สถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”ภายใต้โครงการ “ สื่อสันติภาพเพื่อภาคใต้สันติสุข” โดย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นายกฤษณพร เสริมพานิช อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวเปิดการเสวนา โดยเชิญผู้บริหารสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคกลางจากสาขาต่างๆ ทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และผู้บริหารด้านความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการทำงาน และหาแนวทางการทำงาน เพื่อสรรค์สร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 18.30-21.00 น. ณ ห้องกมลพร ชั้น 1 โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
สื่อสันติภาพเพื่อภาคใต้สันติสุ...