กำลังดาวน์โหลด
 • Archives
เลย์เอาต์
แสดง:
บันทึก

"Printed Materials": 830 ไฟล์

 
ความสำเร็จในการแก้สนธิสัญญากับบรรดานานาชาติ จนได้สิทธิอธิปไตยกลับคืนมาอย่างเต็มที่นั้นเป็นทางหนึ่งที่แสดงให้เห็นแจ้งว่า รัฐบาลในระบอบรัฐธรรมนูญมีสมรรถภาพที่จะดำเนินการก้าวหน้า จนเป็นที่เชื่อถือของบรรดาประเทศมหามิตร ฉะนั้นเพื่อให้เป็นที่ระลึกสำคัญอย่างหนึ่งแห่งงานฉลองวันชาติและสนธิสัญญา สำนักงานโฆษณาการ (ปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์) จึงได้ร้องขอให้กระทรวงการต่างประเทศ จัดเจ้าหน้าที่ให้เรียบเรียงเรื่องสนธิสัญญาใหม่ของไทย สำหรับแจกในงานพระราชพิธีฉลองสนธิสัญญาใหม่ในวันชาติ 24 มิถุนายน 2482
สนธิสัญญาใหม่ของไทย 
 
 
หนังสือคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรี กล่าวแด่ประชาชนชาวไทยทางวิทยุกระจายเสียง เนื่องในอภิลักขิตสมัยวันฉลองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2482 กับสุนทรพจน์ประกอบได้กล่าวถึงผลโดยทั่วไปแห่งการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ การปฏิบัติของรัฐบาลในระบอบรัฐธรรมนูญและขอร้องประชาชนชาวไทยให้สมัครสมานร่วมมือร่วมใจกับรัฐบาลทำงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ ดังนั้น กรมโฆษณาการจึงได้จัดพิมพ์คำปราศรัยของท่านนายกรัฐมนตรีนี้ขึ้นเป็นเล่มเพื่อแจกจ่ายให้แพร่หลายทั่วไป อนึ่งเนื่องด้วยการปราศรัยของนายกรัฐมนตรีมีเวลาอันจำกัด ท่านจึงอนุมัติให้นายวิลาศ โอสถานนท์ รัฐมนตรีและอธิบดีกรมโฆษณาการ แสดงสุนทรพจน์เรื่อง สำรวจตัวเราเอง เป็นสุนทรพจน์ประกอบกับคำปราศรัยของท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงกิจการที่รัฐบาลได้ปฏิบัติไปแล้วอย่างแน่นกระชับยิ่งขึ้น กรมโฆษณาการจึงได้พิมพ์สุนทรพจน์ประกอบเรื่องนี้ไว้ท้ายคำปราศรัยของท่านนายกรัฐมนตรีในคราวนี้ด้วย
คำปราศรัยของนายกรัฐมนตรี 
 
 
หนังสือคำปราศรัยของจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีผู้นำของชาติ เนื่องในอภิลักขิตสมัยแห่งวันชาติ 24 มิถุนายน 2486 ครบรอบปีที่ 11 ฯฑณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ผู้นำของชาติ ได้กล่าวคำปราศรัยแก่มวลชนชาวไทยทางวิทยุกระจายเสียง กรมโฆษณาการจึงได้จัดพิมพ์คำปราศรัยฯ เนื่องในวันชาติ 2486 เพื่อเผยแผ่ให้แพร่หลายโดยทั่วถึง
คำปราศรัยของจอมพล ป.พิบูลสงครา... 
 
 
หนังสือคู่มือพลเมือง ได้พิมพ์ขึ้นแล้ว 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 และ 2 พิมพ์เมื่อปี 2479 ครั้งที่ 3 ปี 2480 หนังสือนี้เป็นที่นิยมและได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอันมาก จากการพิมพ์ครั้งสุดท้าย เหตุการณ์ต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปมากประกอบกับรัฐบาลได้จัดให้มีการปรับปรุงกิจการงานต่างๆ หลายประการ ดังนั้นกรมโฆษณาการ (ปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์) เห็นควรปรับปรุงแก้ไขให้ทันกับภาวะการณ์ในปัจจุบันจึงได้ดำเนินการและจัดพิมพ์หนังสือคู่มือพลเมืองขึ้นใหม่เป้นครั้งที่ 4 ปี 2491 ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้นำเรื่องหน้าที่ของพลเมืองที่สำคัญๆ ประชาชนพึ่งรู้และพึ่งต้องปฏิบัติอยู่เสมอ เช่น การเกิด การตาย การย้ายบ้านจะต้องปฏิบัติอย่างไร การแจ้งโรคติดต่อ การสมรส ศาสนาและประชาชน เป็นต้น รวบรวมไว้ด้วยทำให้หนังสือนี้เป็นประโยชน์และมีลักษณะเป็นคู่มือพลเมืองยิ่งขึ้น
คู่เมืองพลเมือง (ปรับปรุงแก้ไข... 
 
 
ตามที่ ฯพณฯ ท่านจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปอีก เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2485 และได้ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรีคณะใหม่ขึ้นเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐบาลชุดใหม่ได้แถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรและได้รับมติไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎรโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2485
ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมน... 
 
 
เนื่องการกรมโฆษณาการ (ปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์) ได้รับพระราชทานให้นำผ้ากฐินไปทอด ณ วัดนาคกลาง จังหวัดธนบุรี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2493 เห็นสมควรให้มีหนังสือแจกเป็นวิทยาทานจึงได้จัดพิมพ์หนังสือขึ้นเล่มหนึ่งให้ชื่อว่า สารคดีวิทยุกระจายเสียง รวบรวมเฉพาะสารคดีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งกิจการต่างๆ ที่กรมโฆษณาการมีหน้าที่และปฏิบัติอยู่ด้วย **จังหวัดธนบุรี เป็นจังหวัดในอดีตที่อยู่ทางฝั่งขวา (ตะวันตก) ของแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามกับจังหวัดพระนคร ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี จนกระทั่ง พ.ศ.2514 ได้มีการรวมจังหวัดธนบุรีกับจังหวัดพระนคร เป็น นครหลวงกรุงเทพธนบุรี และเปลี่ยนชื่อเป็นกรุงเทพมหานครเมื่อปี พ.ศ.2515
สารคดีวิทยุกระจายเสียง 
 
 
สำนักงานโฆษณาการ (ปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์) จัดประกวดเรียงความเรื่อง วันชาติและสนธิสัญญาให้ประโยชน์แก่ไทยอย่างไร ในงานฉลองวันชาติและสนธิสัญญา 24 มิถุนายน พ.ศ.2482 นายบุญเรือน เกิดศิริ นักศึกษาชั้นปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองได้รับรางวัล
เรียงความงานฉลองวันชาติและสนธิ... 
 
 
จัดทำขึ้นตามดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกเล่มแรกเดือนกรกฎาคม 2491 รายเดือนรวมบทความรู้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่องอ่านเล่น บันเทิงคดี สารคดี วิจารณ์ข่าวต่างประเทศ เพลงกรมโฆษณาการและรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  ภาพหน้าปก ผ่องศรี วัฒนดิเรก ถ่ายโดย    สรรพสิริ วิรยศิริ
โฆษณาสาร (ปีที่ 9 เล่มที่ 8 ส... 
-  
 
จัดทำขึ้นตามดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกเล่มแรกเดือนกรกฎาคม 2491 รายเดือนรวมบทความรู้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่องอ่านเล่น บันเทิงคดี สารคดี วิจารณ์ข่าวต่างประเทศ เพลงกรมโฆษณาการและรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  ภาพหน้าปก ผ่องศรี วัฒนดิเรก ถ่ายโดย    สรรพสิริ วิรยศิริ
โฆษณาสาร (ปีที่ 8 เล่มที่ 12 ... 
-  
 
จัดทำขึ้นตามดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกเล่มแรกเดือนกรกฎาคม 2491 รายเดือนรวมบทความรู้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่องอ่านเล่น บันเทิงคดี สารคดี วิจารณ์ข่าวต่างประเทศ เพลงกรมโฆษณาการและรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  ภาพหน้าปก รวงทอง ทองลั่นทม นักร้องแห่งคณะวงดนตรีสุนทราภรณ์ ถ่ายโดย    ประดิษฐ์ เทศประสิทธิ์
โฆษณาสาร (ปีที่ 9 เล่มที่ 7 ก... 
-  
 
จัดทำขึ้นตามดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกเล่มแรกเดือนกรกฎาคม 2491 รายเดือนรวมบทความรู้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่องอ่านเล่น บันเทิงคดี สารคดี วิจารณ์ข่าวต่างประเทศ เพลงกรมโฆษณาการและรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  ภาพหน้าปก อารีย์ นักดนตรี ถ่ายโดย    ประชุม ปานเจริญ
โฆษณาสาร (ปีที่ 9 เล่มที่ 2 ก... 
-  
 
จัดทำขึ้นตามดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกเล่มแรกเดือนกรกฎาคม 2491 รายเดือนรวมบทความรู้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่องอ่านเล่น บันเทิงคดี สารคดี วิจารณ์ข่าวต่างประเทศ เพลงกรมโฆษณาการและรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  ภาพหน้าปก กชกร จันทรเสน ถ่ายโดย    สรรพสิริ วิรยศิริ
โฆษณาสาร (ปีที่ 9 เล่มที่ 1 ม... 
-  
 
จัดทำขึ้นตามดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกเล่มแรกเดือนกรกฎาคม 2491 รายเดือนรวมบทความรู้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่องอ่านเล่น บันเทิงคดี สารคดี วิจารณ์ข่าวต่างประเทศ เพลงกรมโฆษณาการและรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  ภาพหน้าปก สุชีลา ศรีสมบูรณ์ (นางสาวไทย ปี 2497)
โฆษณาสาร (ปีที่ 8 เล่มที่ 2 ก... 
-  
 
จัดทำขึ้นตามดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกเล่มแรกเดือนกรกฎาคม 2491 รายเดือนรวมบทความรู้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่องอ่านเล่น บันเทิงคดี สารคดี วิจารณ์ข่าวต่างประเทศ เพลงกรมโฆษณาการและรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  ภาพหน้าปก ศรีสุดา รัชตะวรรณ ถ่ายโดย    สรรพสิริ วิรยศิริ
โฆษณาสาร (ปีที่ 8 เล่มที่ 1 ม... 
-