กำลังดาวน์โหลด
 • Archives
เลย์เอาต์
แสดง:
บันทึก

แสดงผลการค้นหา: 953 ไฟล์ 

 
นางสาวรวงทอง ยศธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี กรมชลประทาน ดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการช่วยเหลือประชาชนให้มีแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในการเกษตรและเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรในช่วงต้นน้ำ ที่จะได้รับน้ำจากเขื่อนห้วยโสมงเพื่อสวนเกษตรไม้ผลรวมถึงรับฟังบรรยายสรุปความเป็นมาโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี หลังจากนั้นตรวจเยี่ยมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยรวม และในโอกาสนี้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ พร้อมคณะข้าราชการ และประชาชนได้ร่วมปลูกป่าทดแทนและทำฝายชะลอน้ำ  จากนั้นคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี มีเนื้อที่ ๓๘๔ ไร่ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้ที่ดิน และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดทำโครงการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ประชาชนได้อยู่อย่างพอมีพอกิน โดยมีการสาธิตวิธีการทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆ นับได้ว่าเป็นโครงการสำคัญอีกโครงการหนึ่งที่ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกหมู่เหล่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่เปรียบมิได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการบำรุงรักษาและ ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม หลังจากประสบอุทกภัย เมื่อปี ๒๕๕๔ ทั้งนี้ชาวบางแตนต้องประสบปัญหาน้ำทะเลไหลขึ้นมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ทำให้ไม้ผลเสียหาย หารเขื่อนห้วยโสมงเสร็จก็จะสามารถปล่อยน้ำออกมาผลักดันน้ำเค็มลงไปได้ ก็จะสามารถแก้ปัญหาให้เกษตรกรที่อยู่ปลายเขื่อนได้เป็นอย่างดี
สื่อมวลชนสัญจร  
...  
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ประสานเสียงเด็กไทย ปลุกใจสามัคคี" เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีเยาวชนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งสิ้น ๔๕ คน จาก ๙ โรงเรียน ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดส่วนกลางและสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑-๘ ประกอบด้วย  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒  โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราฎร์ธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา จังหวัดสงขลา สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖  โรงเรียนคิชกูฏวิทยาลัย จังหวัดจันทบุรี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗  โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ประสานเสียงเด็กไทย ปลุกใจสามัค... 
...  
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ประสานเสียงเด็กไทย ปลุกใจสามัคคี" เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีเยาวชนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งสิ้น ๔๕ คน จาก ๙ โรงเรียน ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดส่วนกลางและสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑-๘ ประกอบด้วย  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒  โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราฎร์ธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา จังหวัดสงขลา สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖  โรงเรียนคิชกูฏวิทยาลัย จังหวัดจันทบุรี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗  โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ประสานเสียงเด็กไทย ปลุกใจสามัค... 
...  
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ประสานเสียงเด็กไทย ปลุกใจสามัคคี" เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีเยาวชนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งสิ้น ๔๕ คน จาก ๙ โรงเรียน ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดส่วนกลางและสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑-๘ ประกอบด้วย  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒  โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราฎร์ธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา จังหวัดสงขลา สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖  โรงเรียนคิชกูฏวิทยาลัย จังหวัดจันทบุรี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗  โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ประสานเสียงเด็กไทย ปลุกใจสามัค... 
...  
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ประสานเสียงเด็กไทย ปลุกใจสามัคคี" เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีเยาวชนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งสิ้น ๔๕ คน จาก ๙ โรงเรียน ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดส่วนกลางและสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑-๘ ประกอบด้วย  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒  โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราฎร์ธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา จังหวัดสงขลา สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖  โรงเรียนคิชกูฏวิทยาลัย จังหวัดจันทบุรี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗  โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ประสานเสียงเด็กไทย ปลุกใจสามัค... 
...  
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ประสานเสียงเด็กไทย ปลุกใจสามัคคี" เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีเยาวชนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งสิ้น ๔๕ คน จาก ๙ โรงเรียน ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดส่วนกลางและสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑-๘ ประกอบด้วย  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒  โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราฎร์ธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา จังหวัดสงขลา สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖  โรงเรียนคิชกูฏวิทยาลัย จังหวัดจันทบุรี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗  โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ประสานเสียงเด็กไทย ปลุกใจสามัค... 
...  
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ประสานเสียงเด็กไทย ปลุกใจสามัคคี" เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีเยาวชนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งสิ้น ๔๕ คน จาก ๙ โรงเรียน ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดส่วนกลางและสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑-๘ ประกอบด้วย  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒  โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราฎร์ธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา จังหวัดสงขลา สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖  โรงเรียนคิชกูฏวิทยาลัย จังหวัดจันทบุรี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗  โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ประสานเสียงเด็กไทย ปลุกใจสามัค... 
...  
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ประสานเสียงเด็กไทย ปลุกใจสามัคคี" เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีเยาวชนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งสิ้น ๔๕ คน จาก ๙ โรงเรียน ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดส่วนกลางและสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑-๘ ประกอบด้วย  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒  โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราฎร์ธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา จังหวัดสงขลา สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖  โรงเรียนคิชกูฏวิทยาลัย จังหวัดจันทบุรี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗  โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ประสานเสียงเด็กไทย ปลุกใจสามัค... 
...  
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ประสานเสียงเด็กไทย ปลุกใจสามัคคี" เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีเยาวชนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งสิ้น ๔๕ คน จาก ๙ โรงเรียน ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดส่วนกลางและสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑-๘ ประกอบด้วย  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒  โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราฎร์ธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา จังหวัดสงขลา สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖  โรงเรียนคิชกูฏวิทยาลัย จังหวัดจันทบุรี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗  โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ประสานเสียงเด็กไทย ปลุกใจสามัค... 
...  
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ประสานเสียงเด็กไทย ปลุกใจสามัคคี" เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีเยาวชนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งสิ้น ๔๕ คน จาก ๙ โรงเรียน ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดส่วนกลางและสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑-๘ ประกอบด้วย  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒  โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราฎร์ธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา จังหวัดสงขลา สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖  โรงเรียนคิชกูฏวิทยาลัย จังหวัดจันทบุรี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗  โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ประสานเสียงเด็กไทย ปลุกใจสามัค... 
...  
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ประสานเสียงเด็กไทย ปลุกใจสามัคคี" เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีเยาวชนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งสิ้น ๔๕ คน จาก ๙ โรงเรียน ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดส่วนกลางและสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑-๘ ประกอบด้วย  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒  โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราฎร์ธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา จังหวัดสงขลา สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖  โรงเรียนคิชกูฏวิทยาลัย จังหวัดจันทบุรี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗  โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ประสานเสียงเด็กไทย ปลุกใจสามัค... 
...  
 
นางสาวอัมพวัน เจริญกุล รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดเสวนาการใช้ภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ "สื่อกับการใช้ภาษาไทย" ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุติ ได้แก่ ดร.ชัชพล ไชยพร อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์พวา พันธุ์เมฆา อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ สำนักศิลปกรรมราชบัณฑิตยสถาน และ อาจารย์ปิง เจริญศิริวัฒน์ เป็นวิทยากร และมีนายไชยวัฒน์ รัตนประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทั้ง ๒ พระองค์ มีความสนพระราชหฤทัยและทรงห่วงใยเรื่องของการใช้ภาษาไทยของคนไทย และต้องการให้ประชาชนเห็นความสำคัญของภาษาไทย และสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น สื่อมวลชนจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในการใช้ภาษาให้ถูกต้อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนและเยาวชน อีกทั้งส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย อันเป็นสมบัติวัฒนธรรมล้ำค่าของชาติไทย
เสวนาการใช้ภาษาไทยเฉลิมพระเกีย... 
...  
 
นางสาวอัมพวัน เจริญกุล รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดเสวนาการใช้ภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ "สื่อกับการใช้ภาษาไทย" ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุติ ได้แก่ ดร.ชัชพล ไชยพร อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์พวา พันธุ์เมฆา อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ สำนักศิลปกรรมราชบัณฑิตยสถาน และ อาจารย์ปิง เจริญศิริวัฒน์ เป็นวิทยากร และมีนายไชยวัฒน์ รัตนประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทั้ง ๒ พระองค์ มีความสนพระราชหฤทัยและทรงห่วงใยเรื่องของการใช้ภาษาไทยของคนไทย และต้องการให้ประชาชนเห็นความสำคัญของภาษาไทย และสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น สื่อมวลชนจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในการใช้ภาษาให้ถูกต้อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนและเยาวชน อีกทั้งส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย อันเป็นสมบัติวัฒนธรรมล้ำค่าของชาติไทย
เสวนาการใช้ภาษาไทยเฉลิมพระเกีย... 
...  
 
นางสาวอัมพวัน เจริญกุล รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดเสวนาการใช้ภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ "สื่อกับการใช้ภาษาไทย" ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุติ ได้แก่ ดร.ชัชพล ไชยพร อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์พวา พันธุ์เมฆา อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ สำนักศิลปกรรมราชบัณฑิตยสถาน และ อาจารย์ปิง เจริญศิริวัฒน์ เป็นวิทยากร และมีนายไชยวัฒน์ รัตนประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทั้ง ๒ พระองค์ มีความสนพระราชหฤทัยและทรงห่วงใยเรื่องของการใช้ภาษาไทยของคนไทย และต้องการให้ประชาชนเห็นความสำคัญของภาษาไทย และสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น สื่อมวลชนจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในการใช้ภาษาให้ถูกต้อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนและเยาวชน อีกทั้งส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย อันเป็นสมบัติวัฒนธรรมล้ำค่าของชาติไทย
เสวนาการใช้ภาษาไทยเฉลิมพระเกีย... 
...  
 
นางสาวอัมพวัน เจริญกุล รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดเสวนาการใช้ภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ "สื่อกับการใช้ภาษาไทย" ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุติ ได้แก่ ดร.ชัชพล ไชยพร อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์พวา พันธุ์เมฆา อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ สำนักศิลปกรรมราชบัณฑิตยสถาน และ อาจารย์ปิง เจริญศิริวัฒน์ เป็นวิทยากร และมีนายไชยวัฒน์ รัตนประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทั้ง ๒ พระองค์ มีความสนพระราชหฤทัยและทรงห่วงใยเรื่องของการใช้ภาษาไทยของคนไทย และต้องการให้ประชาชนเห็นความสำคัญของภาษาไทย และสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น สื่อมวลชนจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในการใช้ภาษาให้ถูกต้อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนและเยาวชน อีกทั้งส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย อันเป็นสมบัติวัฒนธรรมล้ำค่าของชาติไทย
เสวนาการใช้ภาษาไทยเฉลิมพระเกีย... 
...  
 
นางสาวอัมพวัน เจริญกุล รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดเสวนาการใช้ภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ "สื่อกับการใช้ภาษาไทย" ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุติ ได้แก่ ดร.ชัชพล ไชยพร อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์พวา พันธุ์เมฆา อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ สำนักศิลปกรรมราชบัณฑิตยสถาน และ อาจารย์ปิง เจริญศิริวัฒน์ เป็นวิทยากร และมีนายไชยวัฒน์ รัตนประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทั้ง ๒ พระองค์ มีความสนพระราชหฤทัยและทรงห่วงใยเรื่องของการใช้ภาษาไทยของคนไทย และต้องการให้ประชาชนเห็นความสำคัญของภาษาไทย และสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น สื่อมวลชนจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในการใช้ภาษาให้ถูกต้อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนและเยาวชน อีกทั้งส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย อันเป็นสมบัติวัฒนธรรมล้ำค่าของชาติไทย
เสวนาการใช้ภาษาไทยเฉลิมพระเกีย... 
...