กำลังดาวน์โหลด
 • Archives
เลย์เอาต์
แสดง:
บันทึก

"Photographic Materials": 18051 ไฟล์

 
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุม203 กรมประชาสัมพันธ์ นายประวิน พัฒนะพงษ์ และ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ นายเจน สงสมพันธุ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกันประชุม คณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความ”ค่านิยมหลักของคนไทย12ประการ”เพื่อพิจรณากติกาในการตัดสินการประกวดเรียงความ เพื่อให้การจัดประกวดเรียงความดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส่ เป็นธรรม บรรลุเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีในสังคมไทย ต่อไป
TPBS เข้าคารวะ อธิบดีกรมประชาส... 
 
 
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุม203 กรมประชาสัมพันธ์ นายประวิน พัฒนะพงษ์ และ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ นายเจน สงสมพันธุ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกันประชุม คณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความ”ค่านิยมหลักของคนไทย12ประการ”เพื่อพิจรณากติกาในการตัดสินการประกวดเรียงความ เพื่อให้การจัดประกวดเรียงความดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส่ เป็นธรรม บรรลุเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีในสังคมไทย ต่อไป
TPBS เข้าคารวะ อธิบดีกรมประชาส... 
 
 
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุม203 กรมประชาสัมพันธ์ นายประวิน พัฒนะพงษ์ และ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ นายเจน สงสมพันธุ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกันประชุม คณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความ”ค่านิยมหลักของคนไทย12ประการ”เพื่อพิจรณากติกาในการตัดสินการประกวดเรียงความ เพื่อให้การจัดประกวดเรียงความดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส่ เป็นธรรม บรรลุเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีในสังคมไทย ต่อไป
TPBS เข้าคารวะ อธิบดีกรมประชาส... 
 
 
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุม203 กรมประชาสัมพันธ์ นายประวิน พัฒนะพงษ์ และ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ นายเจน สงสมพันธุ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกันประชุม คณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความ”ค่านิยมหลักของคนไทย12ประการ”เพื่อพิจรณากติกาในการตัดสินการประกวดเรียงความ เพื่อให้การจัดประกวดเรียงความดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส่ เป็นธรรม บรรลุเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีในสังคมไทย ต่อไป
TPBS เข้าคารวะ อธิบดีกรมประชาส... 
 
 
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุม203 กรมประชาสัมพันธ์ นายประวิน พัฒนะพงษ์ และ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ นายเจน สงสมพันธุ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกันประชุม คณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความ”ค่านิยมหลักของคนไทย12ประการ”เพื่อพิจรณากติกาในการตัดสินการประกวดเรียงความ เพื่อให้การจัดประกวดเรียงความดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส่ เป็นธรรม บรรลุเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีในสังคมไทย ต่อไป
TPBS เข้าคารวะ อธิบดีกรมประชาส... 
 
 
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุม203 กรมประชาสัมพันธ์ นายประวิน พัฒนะพงษ์ และ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ นายเจน สงสมพันธุ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกันประชุม คณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความ”ค่านิยมหลักของคนไทย12ประการ”เพื่อพิจรณากติกาในการตัดสินการประกวดเรียงความ เพื่อให้การจัดประกวดเรียงความดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส่ เป็นธรรม บรรลุเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีในสังคมไทย ต่อไป
TPBS เข้าคารวะ อธิบดีกรมประชาส... 
 
 
นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมงานวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ในโอกาสครบรอบ ๕๗ ปี และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือทหารที่ปกป้องอธิปไตย โดยมี พล.อ.สกุณชัย ศิริเรือง ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ครบรอบ 57 ปี ททบ.5 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ โดยนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทยและอาเซียนกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ วันจันทร์ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘   ซึ่งการลงนามครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่แถลงนโยบายก่อนเข้าบริหารราชการแผ่นดินเกี่ยวกับคนพิการ โดยมีการกล่าวไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ กำหนดให้ลดการเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ รวมถึงการจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมม... 
KITTIPAN F. TE...  
 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทาน ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีผู้แทนจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทานแก่ นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ในวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ณ อาคารกรมประชาสัมพันธ์
อปส. รับ ส.ค.ส.พระราชทาน 
 
 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทาน ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีผู้แทนจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทานแก่ นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ในวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ณ อาคารกรมประชาสัมพันธ์
อปส. รับ ส.ค.ส.พระราชทาน 
 
 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทาน ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีผู้แทนจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทานแก่ นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ในวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ณ อาคารกรมประชาสัมพันธ์
อปส. รับ ส.ค.ส.พระราชทาน 
 
 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทาน ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีผู้แทนจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทานแก่ นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ในวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ณ อาคารกรมประชาสัมพันธ์
อปส. รับ ส.ค.ส.พระราชทาน 
 
 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทาน ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีผู้แทนจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทานแก่ นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ในวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ณ อาคารกรมประชาสัมพันธ์
อปส. รับ ส.ค.ส.พระราชทาน 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ โดยนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทยและอาเซียนกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ วันจันทร์ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘   ซึ่งการลงนามครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่แถลงนโยบายก่อนเข้าบริหารราชการแผ่นดินเกี่ยวกับคนพิการ โดยมีการกล่าวไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ กำหนดให้ลดการเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ รวมถึงการจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมม... 
KITTIPAN F. TE...  
 
กรมประชาสัมพันธ์ โดยนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทยและอาเซียนกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ วันจันทร์ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘   ซึ่งการลงนามครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่แถลงนโยบายก่อนเข้าบริหารราชการแผ่นดินเกี่ยวกับคนพิการ โดยมีการกล่าวไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ กำหนดให้ลดการเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ รวมถึงการจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมม... 
KITTIPAN F. TE...  
 
กรมประชาสัมพันธ์ โดยนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทยและอาเซียนกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ วันจันทร์ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘   ซึ่งการลงนามครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่แถลงนโยบายก่อนเข้าบริหารราชการแผ่นดินเกี่ยวกับคนพิการ โดยมีการกล่าวไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ กำหนดให้ลดการเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ รวมถึงการจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมม... 
KITTIPAN F. TE...