กำลังดาวน์โหลด
  • Archives
เลย์เอาต์
แสดง:
บันทึก

"Printed Materials": 830 ไฟล์

 
โปสการ์ดงาน 80 ปีวันวิทยุกระจายเสียงไทย 25 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นพระฉายาลักษณ์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งวงการวิทยุกระจายเสีบงไทย   โดย พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์
โปสการ์ดงาน 80 ปีวันวิทยุกระจา... 
-  
 
โปสการ์ดงาน 80 ปีวันวิทยุกระจายเสียงไทย 25 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นพระฉายาลักษณ์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งวงการวิทยุกระจายเสีบงไทย   โดย พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์
โปสการ์ดงาน 80 ปีวันวิทยุกระจา... 
-  
 
โปสการ์ดงาน 80 ปีวันวิทยุกระจายเสียงไทย 25 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นพระฉายาลักษณ์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งวงการวิทยุกระจายเสีบงไทย   โดย พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์
โปสการ์ดงาน 80 ปีวันวิทยุกระจา... 
-  
 
อารีย์ จันทร์เกษม (อารีย์ นักดนตรี) รับรางวัลโฆษกยอดเยี่ยมของโลก ในฝาสยสตรี พ.ศ. 2504 หรือ ค.ศ.1916 ในฐานะผู้ประกาศที่สามารถทำงานรอบตัวทั้งการแสดงและจัดรายการมีการตัดสิน ณ ประเทศสเปญ จากสตรีผู้เข้าประกวด 30 คน ได้ลงในหนังสือ Thailand Illustrated เป็นหนังสือของกรมโฆษณาการ (ปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์)
อารีย์ นักดนตรี 
อารีย์ นักดนตรี  
 
โปสการ์ดงาน 80 ปีวันวิทยุกระจายเสียงไทย 25 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นพระฉายาลักษณ์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งวงการวิทยุกระจายเสีบงไทย   โดย พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์
โปสการ์ดงาน 80 ปีวันวิทยุกระจา... 
-  
 
โปสการ์ดงาน 80 ปีวันวิทยุกระจายเสียงไทย 25 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นพระฉายาลักษณ์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งวงการวิทยุกระจายเสีบงไทย   โดย พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์
โปสการ์ดงาน 80 ปีวันวิทยุกระจา... 
-  
 
โปสการ์ดงาน 80 ปีวันวิทยุกระจายเสียงไทย 25 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นพระฉายาลักษณ์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งวงการวิทยุกระจายเสีบงไทย   โดย พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์
โปสการ์ดงาน 80 ปีวันวิทยุกระจา... 
-  
 
72 ปี ครูสัมพันธ์ พันธุ์มณี ผู้เจียระไนเพชรประดับช่อง 4 บางขุนพรหม
72 ปี ครูสัมพันธ์ 
อารีย์ นักดนตรี  
 
ภาระหน้าที่หอจดหมายเหตุ สถานที่ติดต่อบริจาค
แผ่นพับ(ด้านหลัง) พิพิธภัณฑ์แะ... 
 
 
ภูมิหลังและการดำเนินการก่อตั้ง
แผ่นพับ(ด้านใน) พิพิธภัณฑ์แะหอ... 
 
 
หนังสือพิธีเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ 14 พฤษภาคม 2514
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเท... 
 
 
หนังสือของกรมโฆษณาการ (ปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์) เดือนตุลาคม 2483 คำปราศรัยของนายกรัฐมนตรี จอมพล ป.พิบูลสงครามเกี่ยวแก่เรื่อง การปรับปรุงเส้นเขตต์แดนด้านอินโดจีนของฝรั่งเศสให้เป็นไปตามธรรมชาติและความยุติธรรม
คำปราศรัยของนายกรัฐมนตรี 
 
 
หนังสือสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี กล่าวแด่มวลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันปิดสมัยประชุมสามัญ ณ วันที่ 12 ตุุลาคม 2482 เนื่องในโอกาสปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สามัญ) สมัยที่ 2 ชุดที่ 3 กรมโฆษณาการ (ปัจจุบันกรมประชาสัมำพันธ์) ได้จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่แก่บรรดาประชาชนชาวไทยได้ทราบถึงผลแห่งการปฏิบัติงานร่วมกันด้วยสามัคคี ว่าย่อมอำนวยผลดีแก่ประเทศชาติเสมอและจะได้พร้อมใจช่วยกันส่งเสริมให้งานของชาติดำเนินไปสมดั่งปรารถนา
สุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี 
 
 
ประกาศเรื่องตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีกับคำแถลงนโยบายของคณะรัฐบาล ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2481 โดยสำนักงานโฆษณาการ (ปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์) หนังสือเล่มนี้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี 
 
 
หนังสือเรียงความเนื่องในงานฉลองรัฐธรรมนูญ 2484 กรมโฆษณาการ (ปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์) ได้จัดให้มีการประกวดเรียงความ เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญดังที่ได้เคยปฏิบัติเริ่มแต่ปี พุทธศักราช 2481 เป็นต้นมา กรมโฆษณาการกำหนดหัวข้อเรื่อง 1) ประเภทมัธยมศึกษาและเตรียมอุดมเรื่อง พลเมืองในระบอบรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ช่วยเหลือการป้องกันประเทศชาติอย่างไร ? 2) ประเภททั่วไป เรื่อง รัฐบาลในระบอบรัฐธรรมนูญได้บำรุงและส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติอย่างไร ? ผลการประกวดปรากฏว่า นางสาวสวาท สุนทรกิติ นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แผนกเตรียมแพทยศาสตร์ปีที่ 1 ได้รับรางวัลประเภทมัธยมศึกษาและเตรียมอุดม และนายประทีป พยอมยงค์ สำเร็จชั้นสูงสุดแห่งโรงเรียนนายเรือ รับราชการในกรมเจ้าท่า ได้รับรางวัลสำหรับประเภททั่วไป กรมโฆษณาการได้จัดพิมพ์เรียงความฉบับที่ได้รับรางวัลในปี 2484 ทั้ง 2 ประเภท เพื่อแจกจ่ายเผยแพร่เป็นที่ระลึกในงานฉลองรัฐธรรมนูญประจำปีเช่นเคย
เรียงความเนื่องในงานฉลองรัฐธรร... 
 
 
หนังสือของกรมโฆษณาการ (ปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์)เนื่องจากกรมโฆษณาการได้ทอดพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบุรณสิริมาตยาราม จังหวัดพระนคร ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2484 จึงได้จัดพิมพ์บทสนทนาระหว่างนายมั่น ชูชาติกับนายคง รักไทย ทางวิทยุกระจายเสียงกับหนังสือเวียนของสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ความสำคัญในการบำรุงวัฒนธรรมของชาติ รวมเข้าเป็นหนังสือเล่มนี้ เพื่อแจกจ่ายแก่บรรดาผู้ไปร่วมในการทอดพระกฐินพระราชทาน ไว้ศึกษาถึงความจำเป็นที่จะต้องร่วมใจบำรุงวัฒนธรรมของชาติและปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดกวดขัน
ความสำคัญในการบำรุงวัฒนธรรมของ...