กำลังดาวน์โหลด
  • Archives
เลย์เอาต์
แสดง:
บันทึก

"Printed Materials": 807 ไฟล์

 
72 ปี ครูสัมพันธ์ พันธุ์มณี ผู้เจียระไนเพชรประดับช่อง 4 บางขุนพรหม
72 ปี ครูสัมพันธ์ 
อารีย์ นักดนตรี  
 
ภาระหน้าที่หอจดหมายเหตุ สถานที่ติดต่อบริจาค
แผ่นพับ(ด้านหลัง) พิพิธภัณฑ์แะ... 
 
 
ภูมิหลังและการดำเนินการก่อตั้ง
แผ่นพับ(ด้านใน) พิพิธภัณฑ์แะหอ... 
 
 
หนังสือพิธีเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ 14 พฤษภาคม 2514
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเท... 
 
 
หนังสือของกรมโฆษณาการ (ปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์) เดือนตุลาคม 2483 คำปราศรัยของนายกรัฐมนตรี จอมพล ป.พิบูลสงครามเกี่ยวแก่เรื่อง การปรับปรุงเส้นเขตต์แดนด้านอินโดจีนของฝรั่งเศสให้เป็นไปตามธรรมชาติและความยุติธรรม
คำปราศรัยของนายกรัฐมนตรี 
 
 
หนังสือสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี กล่าวแด่มวลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันปิดสมัยประชุมสามัญ ณ วันที่ 12 ตุุลาคม 2482 เนื่องในโอกาสปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สามัญ) สมัยที่ 2 ชุดที่ 3 กรมโฆษณาการ (ปัจจุบันกรมประชาสัมำพันธ์) ได้จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่แก่บรรดาประชาชนชาวไทยได้ทราบถึงผลแห่งการปฏิบัติงานร่วมกันด้วยสามัคคี ว่าย่อมอำนวยผลดีแก่ประเทศชาติเสมอและจะได้พร้อมใจช่วยกันส่งเสริมให้งานของชาติดำเนินไปสมดั่งปรารถนา
สุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี 
 
 
ประกาศเรื่องตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีกับคำแถลงนโยบายของคณะรัฐบาล ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2481 โดยสำนักงานโฆษณาการ (ปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์) หนังสือเล่มนี้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี 
 
 
หนังสือเรียงความเนื่องในงานฉลองรัฐธรรมนูญ 2484 กรมโฆษณาการ (ปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์) ได้จัดให้มีการประกวดเรียงความ เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญดังที่ได้เคยปฏิบัติเริ่มแต่ปี พุทธศักราช 2481 เป็นต้นมา กรมโฆษณาการกำหนดหัวข้อเรื่อง 1) ประเภทมัธยมศึกษาและเตรียมอุดมเรื่อง พลเมืองในระบอบรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ช่วยเหลือการป้องกันประเทศชาติอย่างไร ? 2) ประเภททั่วไป เรื่อง รัฐบาลในระบอบรัฐธรรมนูญได้บำรุงและส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติอย่างไร ? ผลการประกวดปรากฏว่า นางสาวสวาท สุนทรกิติ นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แผนกเตรียมแพทยศาสตร์ปีที่ 1 ได้รับรางวัลประเภทมัธยมศึกษาและเตรียมอุดม และนายประทีป พยอมยงค์ สำเร็จชั้นสูงสุดแห่งโรงเรียนนายเรือ รับราชการในกรมเจ้าท่า ได้รับรางวัลสำหรับประเภททั่วไป กรมโฆษณาการได้จัดพิมพ์เรียงความฉบับที่ได้รับรางวัลในปี 2484 ทั้ง 2 ประเภท เพื่อแจกจ่ายเผยแพร่เป็นที่ระลึกในงานฉลองรัฐธรรมนูญประจำปีเช่นเคย
เรียงความเนื่องในงานฉลองรัฐธรร... 
 
 
หนังสือของกรมโฆษณาการ (ปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์)เนื่องจากกรมโฆษณาการได้ทอดพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบุรณสิริมาตยาราม จังหวัดพระนคร ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2484 จึงได้จัดพิมพ์บทสนทนาระหว่างนายมั่น ชูชาติกับนายคง รักไทย ทางวิทยุกระจายเสียงกับหนังสือเวียนของสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ความสำคัญในการบำรุงวัฒนธรรมของชาติ รวมเข้าเป็นหนังสือเล่มนี้ เพื่อแจกจ่ายแก่บรรดาผู้ไปร่วมในการทอดพระกฐินพระราชทาน ไว้ศึกษาถึงความจำเป็นที่จะต้องร่วมใจบำรุงวัฒนธรรมของชาติและปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดกวดขัน
ความสำคัญในการบำรุงวัฒนธรรมของ... 
 
 
ความสำเร็จในการแก้สนธิสัญญากับบรรดานานาชาติ จนได้สิทธิอธิปไตยกลับคืนมาอย่างเต็มที่นั้นเป็นทางหนึ่งที่แสดงให้เห็นแจ้งว่า รัฐบาลในระบอบรัฐธรรมนูญมีสมรรถภาพที่จะดำเนินการก้าวหน้า จนเป็นที่เชื่อถือของบรรดาประเทศมหามิตร ฉะนั้นเพื่อให้เป็นที่ระลึกสำคัญอย่างหนึ่งแห่งงานฉลองวันชาติและสนธิสัญญา สำนักงานโฆษณาการ (ปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์) จึงได้ร้องขอให้กระทรวงการต่างประเทศ จัดเจ้าหน้าที่ให้เรียบเรียงเรื่องสนธิสัญญาใหม่ของไทย สำหรับแจกในงานพระราชพิธีฉลองสนธิสัญญาใหม่ในวันชาติ 24 มิถุนายน 2482
สนธิสัญญาใหม่ของไทย 
 
 
หนังสือคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรี กล่าวแด่ประชาชนชาวไทยทางวิทยุกระจายเสียง เนื่องในอภิลักขิตสมัยวันฉลองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2482 กับสุนทรพจน์ประกอบได้กล่าวถึงผลโดยทั่วไปแห่งการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ การปฏิบัติของรัฐบาลในระบอบรัฐธรรมนูญและขอร้องประชาชนชาวไทยให้สมัครสมานร่วมมือร่วมใจกับรัฐบาลทำงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ ดังนั้น กรมโฆษณาการจึงได้จัดพิมพ์คำปราศรัยของท่านนายกรัฐมนตรีนี้ขึ้นเป็นเล่มเพื่อแจกจ่ายให้แพร่หลายทั่วไป อนึ่งเนื่องด้วยการปราศรัยของนายกรัฐมนตรีมีเวลาอันจำกัด ท่านจึงอนุมัติให้นายวิลาศ โอสถานนท์ รัฐมนตรีและอธิบดีกรมโฆษณาการ แสดงสุนทรพจน์เรื่อง สำรวจตัวเราเอง เป็นสุนทรพจน์ประกอบกับคำปราศรัยของท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงกิจการที่รัฐบาลได้ปฏิบัติไปแล้วอย่างแน่นกระชับยิ่งขึ้น กรมโฆษณาการจึงได้พิมพ์สุนทรพจน์ประกอบเรื่องนี้ไว้ท้ายคำปราศรัยของท่านนายกรัฐมนตรีในคราวนี้ด้วย
คำปราศรัยของนายกรัฐมนตรี 
 
 
หนังสือคำปราศรัยของจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีผู้นำของชาติ เนื่องในอภิลักขิตสมัยแห่งวันชาติ 24 มิถุนายน 2486 ครบรอบปีที่ 11 ฯฑณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ผู้นำของชาติ ได้กล่าวคำปราศรัยแก่มวลชนชาวไทยทางวิทยุกระจายเสียง กรมโฆษณาการจึงได้จัดพิมพ์คำปราศรัยฯ เนื่องในวันชาติ 2486 เพื่อเผยแผ่ให้แพร่หลายโดยทั่วถึง
คำปราศรัยของจอมพล ป.พิบูลสงครา... 
 
 
หนังสือคู่มือพลเมือง ได้พิมพ์ขึ้นแล้ว 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 และ 2 พิมพ์เมื่อปี 2479 ครั้งที่ 3 ปี 2480 หนังสือนี้เป็นที่นิยมและได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอันมาก จากการพิมพ์ครั้งสุดท้าย เหตุการณ์ต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปมากประกอบกับรัฐบาลได้จัดให้มีการปรับปรุงกิจการงานต่างๆ หลายประการ ดังนั้นกรมโฆษณาการ (ปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์) เห็นควรปรับปรุงแก้ไขให้ทันกับภาวะการณ์ในปัจจุบันจึงได้ดำเนินการและจัดพิมพ์หนังสือคู่มือพลเมืองขึ้นใหม่เป้นครั้งที่ 4 ปี 2491 ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้นำเรื่องหน้าที่ของพลเมืองที่สำคัญๆ ประชาชนพึ่งรู้และพึ่งต้องปฏิบัติอยู่เสมอ เช่น การเกิด การตาย การย้ายบ้านจะต้องปฏิบัติอย่างไร การแจ้งโรคติดต่อ การสมรส ศาสนาและประชาชน เป็นต้น รวบรวมไว้ด้วยทำให้หนังสือนี้เป็นประโยชน์และมีลักษณะเป็นคู่มือพลเมืองยิ่งขึ้น
คู่เมืองพลเมือง (ปรับปรุงแก้ไข... 
 
 
ตามที่ ฯพณฯ ท่านจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปอีก เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2485 และได้ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรีคณะใหม่ขึ้นเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐบาลชุดใหม่ได้แถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรและได้รับมติไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎรโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2485
ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมน... 
 
 
เนื่องการกรมโฆษณาการ (ปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์) ได้รับพระราชทานให้นำผ้ากฐินไปทอด ณ วัดนาคกลาง จังหวัดธนบุรี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2493 เห็นสมควรให้มีหนังสือแจกเป็นวิทยาทานจึงได้จัดพิมพ์หนังสือขึ้นเล่มหนึ่งให้ชื่อว่า สารคดีวิทยุกระจายเสียง รวบรวมเฉพาะสารคดีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งกิจการต่างๆ ที่กรมโฆษณาการมีหน้าที่และปฏิบัติอยู่ด้วย **จังหวัดธนบุรี เป็นจังหวัดในอดีตที่อยู่ทางฝั่งขวา (ตะวันตก) ของแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามกับจังหวัดพระนคร ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี จนกระทั่ง พ.ศ.2514 ได้มีการรวมจังหวัดธนบุรีกับจังหวัดพระนคร เป็น นครหลวงกรุงเทพธนบุรี และเปลี่ยนชื่อเป็นกรุงเทพมหานครเมื่อปี พ.ศ.2515
สารคดีวิทยุกระจายเสียง 
 
 
สำนักงานโฆษณาการ (ปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์) จัดประกวดเรียงความเรื่อง วันชาติและสนธิสัญญาให้ประโยชน์แก่ไทยอย่างไร ในงานฉลองวันชาติและสนธิสัญญา 24 มิถุนายน พ.ศ.2482 นายบุญเรือน เกิดศิริ นักศึกษาชั้นปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองได้รับรางวัล
เรียงความงานฉลองวันชาติและสนธิ...