กำลังดาวน์โหลด
  • Archives
เลย์เอาต์
แสดง:
บันทึก

"Printed Materials": 830 ไฟล์

 
จัดทำขึ้นตามดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกเล่มแรกเดือนกรกฎาคม 2491 รายเดือนรวมบทความรู้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่องอ่านเล่น บันเทิงคดี สารคดี วิจารณ์ข่าวต่างประเทศ เพลงกรมโฆษณาการและรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ
โฆษณาสาร (ปีที่ 7 เล่มที่ 2 กุ... 
-  
 
จัดทำขึ้นตามดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกเล่มแรกเดือนกรกฎาคม 2491 รายเดือนรวมบทความรู้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่องอ่านเล่น บันเทิงคดี สารคดี วิจารณ์ข่าวต่างประเทศ เพลงกรมโฆษณาการและรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ
โฆษณาสาร (ปีที่ 1 เล่มที่ 3 กั... 
-  
 
กรมโฆษณาการเล็งเห็นว่าฝ่ายศัตรูอาจรุกรานบ้านเมืองเราทางอากาศได้โดยไม่มีกำหนดเวลาจึงนำคำบรรยายทางวิทยุกระจายเสียง ของนายพันเอก หลวงสินาดโยธารักษ์ เจ้ากรมป้องกันต่อสู้อากาศยาน วันที่ 12 และ 14 ธันวาคม 2483 มาจัดพิมพ์เพื่อให้ประชาชนรู้และเข้าใจเกี่ยวแก่การปฏิบัติตน
การป้องกันภัยทางอากาศ 
 
 
หนังสือเก่าที่สุดของกรมประชาสัมพันธ์ พิมพ์ครั้งแรก เมษายน พ.ศ.2479 ยุคแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตย  เพื่อให้พลเมืองรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนในฐานะเป็นพลเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ที่เป็นการปกครองของพลเมือง โดยพลเมือง
คู่มือพลเมือง 
 
 
หนังสือจัดทำขึ้นเนื่องในพิธีเปิดอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี ศูนย์ประชาสัมพันธ์ เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2526
หนังสือ 
-  
 
ใจเขาใจเรา หนังสือรวมบทความวิชาการ ปาฐกถาและคำบรรยาย ของศาสตราจารย์นายแพทย์ ประสพ รัตนากร ที่เคยกล่าวและตีพิมพ์ ในรอบ 12 ปี จำนวน 95 เรื่องและคัดมา 40 เรื่องเพื่อจัดพิมพ์ในหนังสือใจเขาใจเรา พ.ศ.2498
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสพ รัตนา... 
ภาพจาก ศ.นพ.ประสพ รั...  
 
หนังสือปาฐกถา อาจารย์หมอ เล่ม 1 โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ ประสพ รัตนากร รวบรวมปาฐกถาในแต่ละครั้งไว้ในเล่มเดียวกัน จำนวน 10 เรื่อง เช่น ความสุข บนความเครียด , ค่าของคน , Happy Mind- Happy Man เป็นต้น
หนังสือปาฐกถาพิเศษ 
ภาพจาก ศ.นพ.ประสพ รั...  
 
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง จิตวิทยาในการบริการ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2543 และการบรรยายพิเศษรายการ ใจเขาใจเรา ตอน สุขภาพจิตชาวบ้าน ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจัดโดย กรมประชาสัมพันธ์และกรมสุขภาพจิต ในโอกาสอายุครบ 80 ปี และครบ 50 ปี รายการ ใจเขาใจเรา วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2543 โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ ประสพ รัตนากร ผู้จัดรายการ ใจเขาใจเรา
หนังสือปาฐกถาพิเศษ 
ภาพจาก ศ.นพ.ประสพ รั...  
 
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง สุขภาพจิตของผู้นำ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2542 จริยธรรมของผู้นำ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2540 โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ รัตนากร
หนังสือปาฐกถาพิเศษ 
ภาพจาก ศ.นพ.ประสพ รั...  
 
หนังสือ 55 ปี ใจเขาใจเรา โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประสพ รัตนากร บรรยายที่หอสมุดแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2549 ซึ่งได้รวมบทความ จดหมายจากผู้ฟังรายการ แล้วยังได้รวมประวัติและผลงานของศาสตราจารย์นายแพทย์ประสพ รัตนากรบางส่วนไว้ด้วย
หนังสือใจเขาใจเรา 
ภาพจาก ศ.นพ.ประสพ รั...  
 
หนังสือรวมบทความรายการวิทยุ ใจเขาใจเรา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2547 ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ ยะลา-นรา-ปัตตานี ,ไฟใต้ , บ้านเรา , จิตวิทยา-ความมั่นคง , ใจสู้
หนังสือใจเขาใจเรา 
ภาพจาก ศ.นพ.ประสพ รั...  
 
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง มาตรวิทยา - ค่าของคน โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประสพ รัตนากร เมื่อวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2551 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
หนังสือปาฐกถาพิเศษ 
ภาพจาก ศ.นพ.ประสพ รั...  
 
หนังสือใจเขาใจเรา เล่มนี้ตีพิมพ์เมื่อปี 2545 ในวาระที่ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประสพ รัตนากร ผู้จัดรายการใจเขาใจเรา ย่างเข้าสู่วัย 82 ปี และ 52 ปีของรายการ จึงรวบรวมการบรรยายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ในรายการ ใจเขาใจเรา เมื่อ ปี 2543 จำนวน 46 เรื่อง เช่น ของเก่า สื่อใจ สมองดี เป็นคน วิทยุไทย คิดไกล เป็นต้น
หนังสือใจเขาใจเรา 
ภาพจาก ศ.นพ.ประสพ รั...  
 
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ความสุข บนความเครียด โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประสพ รัตนากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2550 ณ สถาบันวิชาการทหารชั้นสูงเพื่อป้องกันประเทศ (หอประชุม วปอ.)
หนังสือปาฐกถาพิเศษ 
ภาพจาก ศ.นพ.ประสพ รั...  
 
ในโอกาส 59 ปีรายการใจเขาใจเรา จัดโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสพ รัตนากร นักจิตวิทยาและประสาทวิทยาคนแรกของไทย ซึ่งจัดรายการครั้งแรก เดือนมิถุนายน 2493 จนถึงปัจจุบัน (2552) นับเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงที่จัดอย่างต่อเนื่องและยาวนานที่สุดในวงการกระจายเสียงไทยและเป็นรายการจิตวิทยาทางสังคมที่บันทึกเหตุการณ์สำคัญประจำสัปดาห์เพื่อความสุขของประชาชน รายการใจเขาใจเรา ม่งเน้นให้ประชาชนพูดดี คิด ดีและทำดี จัดเป็นรายการที่มีเนื้อหาเพื่อความมั่นคงของชาติ จึงนับว่ามีคุณูปการต่อวงการกระจายเสียงไทย พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ จึงจัดนิทรรศการและเสวนาเพื่อเชิดชูเกียรติศ.นพ.ประสพ รัตนากร ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ณ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์และในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 กรมประชาสัมธ์ ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ศ.นพ.ประสพ รัตนากร ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาส 79 ปี วิทยุกระจายเสียงไทย โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นผู้มอบ
นิทรรศการเชิดชูเกียรติ ศ.นพ.ปร... 
-  
 
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ค่าของคน ณ หอประชุมองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2539  สังคมวิกฤตเพราะสุขภาพจิตแปรปรวน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อ 26 มกราคม 2536 โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประสพ รัตนากร
หนังสือปาฐกถาพิเศษ 
ภาพจาก ศ.นพ.ประสพ รั...