กำลังดาวน์โหลด
 • Archives
เลย์เอาต์
แสดง:
บันทึก

แสดงผลการค้นหา: 953 ไฟล์ 

 
พิธีประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์       นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี บนรถประจำทางพร้อมปล่อยรถที่ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ดังกล่าว ณ ลานจอดรถบริเวณหน้าหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน ร่วมกันประดับธงตราสัญลักษณ์ เพื่อช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ดลภัทร การธราชว์   ข่าว/บรรณาธิการ      ฝ่ายผลิตภาพฯ       ภาพ
พิธีประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพ... 
...  
 
แถลงข่าวงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ( The Celebration of the 100th Birthday Anniversary of His Holiness Somdet Phra Nyanasamvara the Supreme Patriarch of Thailand 3rd October 2013)      พระเทพปริยัติวิมล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และนายนิวัฒ์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการแถลงข่าวงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์     ระยะเวลาการจัดงานตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษยน ๒๕๕๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเป็นวันครบ ๒ รอบ หรือ ๒๔ ปี แห่งการรับพระราชทานสถาปนา     นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มีการจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯ ระหว่างวันที่ ๑-๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นประธานที่ปรึกษาการจัดงาน     กิจกรรมที่ดำเนินการคือการจัดสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ จัดสร้างหอจดหมายเหตุ วชิรญาณที่วัดบวรนิเวศวิหาร และจัดทำเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในราคา เข็มละ ๓๐๐ บาท ติดต่อซื้อได้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป รายได้สมทบทุนมูลนิธิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร สอบถามได้ที่ โทร ๐ ๒๒๘๑ ๗๒๓๓ หรือ ๐ ๒๒๘๑ ๗๒๒๔ ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีมังคลาภิเษกเข็มที่ระลึกดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร      ดลภัทร  การธราชว์   ข่าว/บรรณาธิการ     ฝ่ายผลิตภาพฯ    ภาพ
แถลงข่าวงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี... 
...  
 
แถลงข่าวงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ( The Celebration of the 100th Birthday Anniversary of His Holiness Somdet Phra Nyanasamvara the Supreme Patriarch of Thailand 3rd October 2013)      พระเทพปริยัติวิมล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และนายนิวัฒ์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการแถลงข่าวงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์     ระยะเวลาการจัดงานตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษยน ๒๕๕๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเป็นวันครบ ๒ รอบ หรือ ๒๔ ปี แห่งการรับพระราชทานสถาปนา     นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มีการจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯ ระหว่างวันที่ ๑-๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นประธานที่ปรึกษาการจัดงาน     กิจกรรมที่ดำเนินการคือการจัดสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ จัดสร้างหอจดหมายเหตุ วชิรญาณที่วัดบวรนิเวศวิหาร และจัดทำเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในราคา เข็มละ ๓๐๐ บาท ติดต่อซื้อได้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป รายได้สมทบทุนมูลนิธิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร สอบถามได้ที่ โทร ๐ ๒๒๘๑ ๗๒๓๓ หรือ ๐ ๒๒๘๑ ๗๒๒๔ ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีมังคลาภิเษกเข็มที่ระลึกดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร      ดลภัทร  การธราชว์   ข่าว/บรรณาธิการ     ฝ่ายผลิตภาพฯ    ภาพ
แถลงข่าวงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี... 
 
 
แถลงข่าวงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ( The Celebration of the 100th Birthday Anniversary of His Holiness Somdet Phra Nyanasamvara the Supreme Patriarch of Thailand 3rd October 2013)      พระเทพปริยัติวิมล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และนายนิวัฒ์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการแถลงข่าวงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์     ระยะเวลาการจัดงานตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษยน ๒๕๕๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเป็นวันครบ ๒ รอบ หรือ ๒๔ ปี แห่งการรับพระราชทานสถาปนา     นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มีการจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯ ระหว่างวันที่ ๑-๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นประธานที่ปรึกษาการจัดงาน     กิจกรรมที่ดำเนินการคือการจัดสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ จัดสร้างหอจดหมายเหตุ วชิรญาณที่วัดบวรนิเวศวิหาร และจัดทำเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในราคา เข็มละ ๓๐๐ บาท ติดต่อซื้อได้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป รายได้สมทบทุนมูลนิธิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร สอบถามได้ที่ โทร ๐ ๒๒๘๑ ๗๒๓๓ หรือ ๐ ๒๒๘๑ ๗๒๒๔ ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีมังคลาภิเษกเข็มที่ระลึกดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร      ดลภัทร  การธราชว์   ข่าว/บรรณาธิการ     ฝ่ายผลิตภาพฯ    ภาพ
แถลงข่าวงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี... 
KITTIPAN F. TE...  
 
แถลงข่าวงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ( The Celebration of the 100th Birthday Anniversary of His Holiness Somdet Phra Nyanasamvara the Supreme Patriarch of Thailand 3rd October 2013)      พระเทพปริยัติวิมล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และนายนิวัฒ์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการแถลงข่าวงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์     ระยะเวลาการจัดงานตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษยน ๒๕๕๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเป็นวันครบ ๒ รอบ หรือ ๒๔ ปี แห่งการรับพระราชทานสถาปนา     นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มีการจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯ ระหว่างวันที่ ๑-๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นประธานที่ปรึกษาการจัดงาน     กิจกรรมที่ดำเนินการคือการจัดสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ จัดสร้างหอจดหมายเหตุ วชิรญาณที่วัดบวรนิเวศวิหาร และจัดทำเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในราคา เข็มละ ๓๐๐ บาท ติดต่อซื้อได้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป รายได้สมทบทุนมูลนิธิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร สอบถามได้ที่ โทร ๐ ๒๒๘๑ ๗๒๓๓ หรือ ๐ ๒๒๘๑ ๗๒๒๔ ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีมังคลาภิเษกเข็มที่ระลึกดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร      ดลภัทร  การธราชว์   ข่าว/บรรณาธิการ     ฝ่ายผลิตภาพฯ    ภาพ
แถลงข่าวงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี... 
...  
 
แถลงข่าวงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ( The Celebration of the 100th Birthday Anniversary of His Holiness Somdet Phra Nyanasamvara the Supreme Patriarch of Thailand 3rd October 2013)      พระเทพปริยัติวิมล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และนายนิวัฒ์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการแถลงข่าวงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์     ระยะเวลาการจัดงานตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษยน ๒๕๕๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเป็นวันครบ ๒ รอบ หรือ ๒๔ ปี แห่งการรับพระราชทานสถาปนา     นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มีการจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯ ระหว่างวันที่ ๑-๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นประธานที่ปรึกษาการจัดงาน     กิจกรรมที่ดำเนินการคือการจัดสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ จัดสร้างหอจดหมายเหตุ วชิรญาณที่วัดบวรนิเวศวิหาร และจัดทำเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในราคา เข็มละ ๓๐๐ บาท ติดต่อซื้อได้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป รายได้สมทบทุนมูลนิธิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร สอบถามได้ที่ โทร ๐ ๒๒๘๑ ๗๒๓๓ หรือ ๐ ๒๒๘๑ ๗๒๒๔ ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีมังคลาภิเษกเข็มที่ระลึกดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร      ดลภัทร  การธราชว์   ข่าว/บรรณาธิการ     ฝ่ายผลิตภาพฯ    ภาพ
แถลงข่าวงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี... 
...  
 
แถลงข่าวงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ( The Celebration of the 100th Birthday Anniversary of His Holiness Somdet Phra Nyanasamvara the Supreme Patriarch of Thailand 3rd October 2013)      พระเทพปริยัติวิมล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และนายนิวัฒ์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการแถลงข่าวงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์     ระยะเวลาการจัดงานตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษยน ๒๕๕๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเป็นวันครบ ๒ รอบ หรือ ๒๔ ปี แห่งการรับพระราชทานสถาปนา     นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มีการจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯ ระหว่างวันที่ ๑-๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นประธานที่ปรึกษาการจัดงาน     กิจกรรมที่ดำเนินการคือการจัดสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ จัดสร้างหอจดหมายเหตุ วชิรญาณที่วัดบวรนิเวศวิหาร และจัดทำเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในราคา เข็มละ ๓๐๐ บาท ติดต่อซื้อได้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป รายได้สมทบทุนมูลนิธิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร สอบถามได้ที่ โทร ๐ ๒๒๘๑ ๗๒๓๓ หรือ ๐ ๒๒๘๑ ๗๒๒๔ ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีมังคลาภิเษกเข็มที่ระลึกดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร      ดลภัทร  การธราชว์   ข่าว/บรรณาธิการ     ฝ่ายผลิตภาพฯ    ภาพ
แถลงข่าวงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี... 
...  
 
แถลงข่าวงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ( The Celebration of the 100th Birthday Anniversary of His Holiness Somdet Phra Nyanasamvara the Supreme Patriarch of Thailand 3rd October 2013)      พระเทพปริยัติวิมล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และนายนิวัฒ์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการแถลงข่าวงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์     ระยะเวลาการจัดงานตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษยน ๒๕๕๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเป็นวันครบ ๒ รอบ หรือ ๒๔ ปี แห่งการรับพระราชทานสถาปนา     นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มีการจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯ ระหว่างวันที่ ๑-๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นประธานที่ปรึกษาการจัดงาน     กิจกรรมที่ดำเนินการคือการจัดสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ จัดสร้างหอจดหมายเหตุ วชิรญาณที่วัดบวรนิเวศวิหาร และจัดทำเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในราคา เข็มละ ๓๐๐ บาท ติดต่อซื้อได้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป รายได้สมทบทุนมูลนิธิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร สอบถามได้ที่ โทร ๐ ๒๒๘๑ ๗๒๓๓ หรือ ๐ ๒๒๘๑ ๗๒๒๔ ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีมังคลาภิเษกเข็มที่ระลึกดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร      ดลภัทร  การธราชว์   ข่าว/บรรณาธิการ     ฝ่ายผลิตภาพฯ    ภาพ
แถลงข่าวงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี... 
 
 
แถลงข่าวงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ( The Celebration of the 100th Birthday Anniversary of His Holiness Somdet Phra Nyanasamvara the Supreme Patriarch of Thailand 3rd October 2013)      พระเทพปริยัติวิมล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และนายนิวัฒ์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการแถลงข่าวงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์     ระยะเวลาการจัดงานตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษยน ๒๕๕๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเป็นวันครบ ๒ รอบ หรือ ๒๔ ปี แห่งการรับพระราชทานสถาปนา     นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มีการจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯ ระหว่างวันที่ ๑-๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นประธานที่ปรึกษาการจัดงาน     กิจกรรมที่ดำเนินการคือการจัดสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ จัดสร้างหอจดหมายเหตุ วชิรญาณที่วัดบวรนิเวศวิหาร และจัดทำเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในราคา เข็มละ ๓๐๐ บาท ติดต่อซื้อได้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป รายได้สมทบทุนมูลนิธิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร สอบถามได้ที่ โทร ๐ ๒๒๘๑ ๗๒๓๓ หรือ ๐ ๒๒๘๑ ๗๒๒๔ ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีมังคลาภิเษกเข็มที่ระลึกดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร      ดลภัทร  การธราชว์   ข่าว/บรรณาธิการ     ฝ่ายผลิตภาพฯ    ภาพ
แถลงข่าวงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี... 
...  
 
นางสาวรวงทอง ยศธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี กรมชลประทาน ดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการช่วยเหลือประชาชนให้มีแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในการเกษตรและเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรในช่วงต้นน้ำ ที่จะได้รับน้ำจากเขื่อนห้วยโสมงเพื่อสวนเกษตรไม้ผลรวมถึงรับฟังบรรยายสรุปความเป็นมาโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี หลังจากนั้นตรวจเยี่ยมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยรวม และในโอกาสนี้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ พร้อมคณะข้าราชการ และประชาชนได้ร่วมปลูกป่าทดแทนและทำฝายชะลอน้ำ  จากนั้นคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี มีเนื้อที่ ๓๘๔ ไร่ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้ที่ดิน และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดทำโครงการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ประชาชนได้อยู่อย่างพอมีพอกิน โดยมีการสาธิตวิธีการทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆ นับได้ว่าเป็นโครงการสำคัญอีกโครงการหนึ่งที่ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกหมู่เหล่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่เปรียบมิได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการบำรุงรักษาและ ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม หลังจากประสบอุทกภัย เมื่อปี ๒๕๕๔ ทั้งนี้ชาวบางแตนต้องประสบปัญหาน้ำทะเลไหลขึ้นมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ทำให้ไม้ผลเสียหาย หารเขื่อนห้วยโสมงเสร็จก็จะสามารถปล่อยน้ำออกมาผลักดันน้ำเค็มลงไปได้ ก็จะสามารถแก้ปัญหาให้เกษตรกรที่อยู่ปลายเขื่อนได้เป็นอย่างดี
สื่อมวลชนสัญจร  
...  
 
นางสาวรวงทอง ยศธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี กรมชลประทาน ดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการช่วยเหลือประชาชนให้มีแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในการเกษตรและเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรในช่วงต้นน้ำ ที่จะได้รับน้ำจากเขื่อนห้วยโสมงเพื่อสวนเกษตรไม้ผลรวมถึงรับฟังบรรยายสรุปความเป็นมาโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี หลังจากนั้นตรวจเยี่ยมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยรวม และในโอกาสนี้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ พร้อมคณะข้าราชการ และประชาชนได้ร่วมปลูกป่าทดแทนและทำฝายชะลอน้ำ  จากนั้นคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี มีเนื้อที่ ๓๘๔ ไร่ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้ที่ดิน และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดทำโครงการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ประชาชนได้อยู่อย่างพอมีพอกิน โดยมีการสาธิตวิธีการทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆ นับได้ว่าเป็นโครงการสำคัญอีกโครงการหนึ่งที่ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกหมู่เหล่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่เปรียบมิได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการบำรุงรักษาและ ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม หลังจากประสบอุทกภัย เมื่อปี ๒๕๕๔ ทั้งนี้ชาวบางแตนต้องประสบปัญหาน้ำทะเลไหลขึ้นมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ทำให้ไม้ผลเสียหาย หารเขื่อนห้วยโสมงเสร็จก็จะสามารถปล่อยน้ำออกมาผลักดันน้ำเค็มลงไปได้ ก็จะสามารถแก้ปัญหาให้เกษตรกรที่อยู่ปลายเขื่อนได้เป็นอย่างดี
สื่อมวลชนสัญจร  
...  
 
นางสาวรวงทอง ยศธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี กรมชลประทาน ดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการช่วยเหลือประชาชนให้มีแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในการเกษตรและเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรในช่วงต้นน้ำ ที่จะได้รับน้ำจากเขื่อนห้วยโสมงเพื่อสวนเกษตรไม้ผลรวมถึงรับฟังบรรยายสรุปความเป็นมาโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี หลังจากนั้นตรวจเยี่ยมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยรวม และในโอกาสนี้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ พร้อมคณะข้าราชการ และประชาชนได้ร่วมปลูกป่าทดแทนและทำฝายชะลอน้ำ  จากนั้นคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี มีเนื้อที่ ๓๘๔ ไร่ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้ที่ดิน และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดทำโครงการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ประชาชนได้อยู่อย่างพอมีพอกิน โดยมีการสาธิตวิธีการทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆ นับได้ว่าเป็นโครงการสำคัญอีกโครงการหนึ่งที่ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกหมู่เหล่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่เปรียบมิได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการบำรุงรักษาและ ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม หลังจากประสบอุทกภัย เมื่อปี ๒๕๕๔ ทั้งนี้ชาวบางแตนต้องประสบปัญหาน้ำทะเลไหลขึ้นมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ทำให้ไม้ผลเสียหาย หารเขื่อนห้วยโสมงเสร็จก็จะสามารถปล่อยน้ำออกมาผลักดันน้ำเค็มลงไปได้ ก็จะสามารถแก้ปัญหาให้เกษตรกรที่อยู่ปลายเขื่อนได้เป็นอย่างดี
สื่อมวลชนสัญจร  
...  
 
นางสาวรวงทอง ยศธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี กรมชลประทาน ดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการช่วยเหลือประชาชนให้มีแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในการเกษตรและเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรในช่วงต้นน้ำ ที่จะได้รับน้ำจากเขื่อนห้วยโสมงเพื่อสวนเกษตรไม้ผลรวมถึงรับฟังบรรยายสรุปความเป็นมาโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี หลังจากนั้นตรวจเยี่ยมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยรวม และในโอกาสนี้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ พร้อมคณะข้าราชการ และประชาชนได้ร่วมปลูกป่าทดแทนและทำฝายชะลอน้ำ  จากนั้นคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี มีเนื้อที่ ๓๘๔ ไร่ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้ที่ดิน และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดทำโครงการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ประชาชนได้อยู่อย่างพอมีพอกิน โดยมีการสาธิตวิธีการทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆ นับได้ว่าเป็นโครงการสำคัญอีกโครงการหนึ่งที่ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกหมู่เหล่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่เปรียบมิได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการบำรุงรักษาและ ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม หลังจากประสบอุทกภัย เมื่อปี ๒๕๕๔ ทั้งนี้ชาวบางแตนต้องประสบปัญหาน้ำทะเลไหลขึ้นมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ทำให้ไม้ผลเสียหาย หารเขื่อนห้วยโสมงเสร็จก็จะสามารถปล่อยน้ำออกมาผลักดันน้ำเค็มลงไปได้ ก็จะสามารถแก้ปัญหาให้เกษตรกรที่อยู่ปลายเขื่อนได้เป็นอย่างดี
สื่อมวลชนสัญจร  
...  
 
นางสาวรวงทอง ยศธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี กรมชลประทาน ดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการช่วยเหลือประชาชนให้มีแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในการเกษตรและเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรในช่วงต้นน้ำ ที่จะได้รับน้ำจากเขื่อนห้วยโสมงเพื่อสวนเกษตรไม้ผลรวมถึงรับฟังบรรยายสรุปความเป็นมาโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี หลังจากนั้นตรวจเยี่ยมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยรวม และในโอกาสนี้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ พร้อมคณะข้าราชการ และประชาชนได้ร่วมปลูกป่าทดแทนและทำฝายชะลอน้ำ  จากนั้นคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี มีเนื้อที่ ๓๘๔ ไร่ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้ที่ดิน และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดทำโครงการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ประชาชนได้อยู่อย่างพอมีพอกิน โดยมีการสาธิตวิธีการทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆ นับได้ว่าเป็นโครงการสำคัญอีกโครงการหนึ่งที่ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกหมู่เหล่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่เปรียบมิได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการบำรุงรักษาและ ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม หลังจากประสบอุทกภัย เมื่อปี ๒๕๕๔ ทั้งนี้ชาวบางแตนต้องประสบปัญหาน้ำทะเลไหลขึ้นมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ทำให้ไม้ผลเสียหาย หารเขื่อนห้วยโสมงเสร็จก็จะสามารถปล่อยน้ำออกมาผลักดันน้ำเค็มลงไปได้ ก็จะสามารถแก้ปัญหาให้เกษตรกรที่อยู่ปลายเขื่อนได้เป็นอย่างดี
สื่อมวลชนสัญจร  
...  
 
นางสาวรวงทอง ยศธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี กรมชลประทาน ดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการช่วยเหลือประชาชนให้มีแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในการเกษตรและเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรในช่วงต้นน้ำ ที่จะได้รับน้ำจากเขื่อนห้วยโสมงเพื่อสวนเกษตรไม้ผลรวมถึงรับฟังบรรยายสรุปความเป็นมาโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี หลังจากนั้นตรวจเยี่ยมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยรวม และในโอกาสนี้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ พร้อมคณะข้าราชการ และประชาชนได้ร่วมปลูกป่าทดแทนและทำฝายชะลอน้ำ  จากนั้นคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี มีเนื้อที่ ๓๘๔ ไร่ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้ที่ดิน และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดทำโครงการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ประชาชนได้อยู่อย่างพอมีพอกิน โดยมีการสาธิตวิธีการทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆ นับได้ว่าเป็นโครงการสำคัญอีกโครงการหนึ่งที่ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกหมู่เหล่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่เปรียบมิได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการบำรุงรักษาและ ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม หลังจากประสบอุทกภัย เมื่อปี ๒๕๕๔ ทั้งนี้ชาวบางแตนต้องประสบปัญหาน้ำทะเลไหลขึ้นมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ทำให้ไม้ผลเสียหาย หารเขื่อนห้วยโสมงเสร็จก็จะสามารถปล่อยน้ำออกมาผลักดันน้ำเค็มลงไปได้ ก็จะสามารถแก้ปัญหาให้เกษตรกรที่อยู่ปลายเขื่อนได้เป็นอย่างดี
สื่อมวลชนสัญจร  
...  
 
นางสาวรวงทอง ยศธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี กรมชลประทาน ดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการช่วยเหลือประชาชนให้มีแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในการเกษตรและเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรในช่วงต้นน้ำ ที่จะได้รับน้ำจากเขื่อนห้วยโสมงเพื่อสวนเกษตรไม้ผลรวมถึงรับฟังบรรยายสรุปความเป็นมาโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี หลังจากนั้นตรวจเยี่ยมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยรวม และในโอกาสนี้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ พร้อมคณะข้าราชการ และประชาชนได้ร่วมปลูกป่าทดแทนและทำฝายชะลอน้ำ  จากนั้นคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี มีเนื้อที่ ๓๘๔ ไร่ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้ที่ดิน และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดทำโครงการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ประชาชนได้อยู่อย่างพอมีพอกิน โดยมีการสาธิตวิธีการทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆ นับได้ว่าเป็นโครงการสำคัญอีกโครงการหนึ่งที่ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกหมู่เหล่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่เปรียบมิได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการบำรุงรักษาและ ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม หลังจากประสบอุทกภัย เมื่อปี ๒๕๕๔ ทั้งนี้ชาวบางแตนต้องประสบปัญหาน้ำทะเลไหลขึ้นมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ทำให้ไม้ผลเสียหาย หารเขื่อนห้วยโสมงเสร็จก็จะสามารถปล่อยน้ำออกมาผลักดันน้ำเค็มลงไปได้ ก็จะสามารถแก้ปัญหาให้เกษตรกรที่อยู่ปลายเขื่อนได้เป็นอย่างดี
สื่อมวลชนสัญจร  
...